top of page
Beznazwy-1.gif

6 sierpnia spotykamy się w Czarnorzekach

Serdecznie witamy w zakładce 4 SEASONS RAZEM Z PSEM.
Jest to Impreza, na którą składają się zawody rozgrywane w czterech porach roku:
JESIEŃ - ZIMA - WIOSNA - LATO,
w czterech rożnych miejscach Pogórza Karpackiego i Bieszczadów.
Organizatorem jest Fundacja Razem z psem przy wsparciu samorządów lokalnych.
Nasze zawody mają charakter imprezy sportowo - rekreacyjnej dla wszystkich miłośników psów.
Każdy może znaleźć coś dla siebie i spróbować sił na dystansach o różnym stopniu trudności.
Oprócz 25 kilometrowego dystansu sportowego, który wymaga sporej kondycji zarówno od przewodnika
jak i psa, możemy zaprosić do rywalizacji na trasach 15, 10 oraz 5 kilometrów.
A wszystko w przepięknych terenach Polski południowo-wschodniej. 

Gwarantujemy dobrą zabawę i wspaniałe nagrody

A oto REGULAMIN naszej Imprezy:


​​&1

CEL IMPREZY

 

4 SEASONS RAZEM Z PSEM to impreza sportowo - rekreacyjna mająca na celu propagowanie:

- aktywności fizycznej wspólnie z psem,

- sportowej rywalizacji,

- edukacji kynologicznej społeczności lokalnej,

- walorów turystycznych Gmin Pogórza Karpackiego.
 

4 SEASONS składa się z 4 zawodów organizowanych miarę możliwości w czterech sezonach klimatycznych rozpoczynając od jesieni. Zawody tworzą całość imprezy, której podsumowanie zawsze odbywa się w miejscowości Czarnorzeki Gmina Korczyna.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian miejsca i terminu rozpoczęcia zawodów do 2 tygodni przed rozpoczęciem imprezy oraz godziny do dnia zawodów włącznie.

Zawody wyłaniają najlepszych zawodników poszczególnych tras każdej z organizowanych Imprez.

Na zakończenie edycji 4 SEASONS RAZEM Z PSEM w danym roku zostaje wyłoniony Zwycięzca 4 SEASONS RAZEM Z PSEM, który przemierzył w najkrótszym czasie największą ilość kilometrów w asyście tego samego psa.

Podczas trwania Imprezy Organizatorzy organizują inne atrakcje związane a edukacją kynologczną takie jak: pokazy wyszkolenia psów, spotkania z psami terapeutycznymi, porady behawioralne i szkoleniowe dla właścicieli czworonogów.

Celem równorzędnym dla Organizatorów jest propagowanie walorów turystycznych Pogórza Karpat i Bieszczadów, informacja turystyczna, prezentacja lokalnych twórców, zasmakowanie w potrawach Południa Polski.

 

&2

TRASY

 

Zawody 4SEASONS rozgrywane są na trzech dystansach A,B,C i D:

 

Trasa A – rodzinna – 5 km /rozgrywana przy minimalnej liczbie 5 rodzin/

Trasy B - dla początkujących - 10 km

Trasa C - rekreacyjna - 15 km

Trasa D - sportowa - 25 km /rozgrywana przy minimalnej liczbie 10 zawodników/

 

&3

ORGANIZATORZY IMPREZY

 

Organizatorami imprezy są:

1. Fundacja "Razem z psem", ul.Spółdzielcza 20, 38-420 Korczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424624, NIP 6842635386, adres e-mail:  fundacja@razemzpsem.pl.

2. Urzędy Gmin które zgłoszą chęć współorganizowania Imprezę.

3. Nad całością Imprezy czuwa Komisja Zawodów w składzie:

Kierownik Zawodów /przedstawiciel Fundacji/

Kierownik Techniczny /przedstawiciel Fundacji/

Kierownik Tras Zawodów /przedstawiciel Gminy/ 
 

&4

ZGŁOSZENIA

Udział zawodach wymaga każdorazowo odrębnego zgłoszenia. 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia podanego w informacjach na stronie zawodów https://www.dkt4seasons.com/ wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie zawodów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać:

- wybraną trasę,

- imię i nazwisko przewodnika lub przewodników

- imię psa,

- wiek psa,

- nr telefonu

Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń w dniu zawodów.

&5

OPŁATA STARTOWA

Zawodnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi :

1 pies + 1 przewodnik - 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt )

2 psy + 1 przewodnik - 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt )

1 pies + 2 przewodników - 75,00 zł. ( słownie siedemdziesiąt pięć )

1 do 3 psów = 3 do 5 przewodników - 90 zł (słownie dziewięćdziesiąt )

Opłaty należy dokonać przed Imprezą przelewem na konto Organizatora.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko zawodnika, którego opłata dotyczy oraz oznaczenie wybranej trasy.

Płatności tytułem opłaty startowej nie podlegają zwrotowi.  Wniesienie opłaty startowej nie stanowi zgłoszenia udziału w zawodach.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja „Razem z psem” ul. Zręcińska 10e, 38-400 Krosno

Numer rachunku: PBS 71 8642 10832002 8324 0287 0001

Każdy z zawodników po uiszczeniu opłaty startowej otrzyma za pośrednictwem adresu e-mail, który podano przy rejestracji potwierdzenie, informacje dotyczące imprezy i pełny tekst regulaminu imprezy.

Opłata startowa musi być uiszczona do dnia podanego przez Organizatorów.

Organizatorzy nie przyjmują opłat w dniu zawodów.

W przypadku rozgrywania konkurencji dodatkowych Zawodnik uiszcza dodatkową opłatę startową za siebie i psa w wysokości 00 zł. - cena zawiera jednorazowe ubezpieczenie NW do wysokości 2000,00 zł

 

&6

ZAWODNICY

Impreza ma charakter dobrowolny, a Organizatorzy oraz wszystkie osoby współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe uczestników przed, w trakcie lub po zawodach.

W trakcie trwania imprezy należy stosować się do wszystkich poleceń służb porządkowych, jak również do regulaminu zawodów.

&7

PSY

Do udziału w zawodach można zgłaszać wszystkie psy bez względu na wielkość i rasę oraz psy nierasowe.

Wiek psa uczestniczącego w zawodach:

Trasa A:  od 6 miesięcy.

Trasa B i C i D: od 1 roku do 9-ciu lat.  

Psy przed udziałem w zawodach muszą przejść odprawę weterynaryjną /osłuchanie zwierzęcia, sprawdzenie ogólnego wyglądu psa/.

Każdy uczestnik zawodów musi okazać zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie psa/psów, z którym startuje.

Na trasach B , C i D psy powyżej 9 lat mogą brać udział wyjątkowo po okazaniu przed startem, przez jego właściciela, pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu.

Zaświadczenie musi być wydane nie później niż 1 miesiąc przed zawodami.

W zawodach nie mogą brać udziału psy chore, suki szczenne i karmiące i szczenięta poniżej 6 miesiąca.

​​

Psy schroniskowe zabrane z kojców na czas zawodów mogą być zgłoszone do rywalizacji na trasie A i B, ewentualnie C po kwalifikacji przez lekarza weterynarii w dniu zawodów. Nie mogą być zgłaszane na trasę D.

​​

&8

ZASADY UDZIAŁU

Jeden zawodnik może prowadzić maksymalnie dwa psy.

Maksymalnie dwóch zawodników może startować z jednym psem.

Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

 

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa, zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

 

Psy mogą startować w obrożach skórzanych, nylonowych, szorkach różnych typów lub uprzęży.

Zabrania się stosowania dławików metalowych, nylonowych lub skórzanych oraz obroży kolczastych.

Uprząż psa może być wyposażona w plecak jednak waga nie może być większa niż 1/3 wagi psa.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair-play

 

&9

PSY PROBLEMATYCZNE

Psy wykazujące zachowania problemowe mogą startować w zawodach, lecz o tym fakcie należy wcześniej powiadomić Organizatorów w dodatkowym mailu lub podczas rejestracji w sekretariacie Zawodów. Niepoinformowanie o tym fakcie Organizatorów może skutkować wykluczeniem z zawodów bez prawa zwrotu startowego.

Dopuszczalne jest użycie kagańca, ale wyłącznie fizjologicznego, który pozwala na swobodne oddychanie i picie wody.

Przewodnicy psów problematycznych zostaną zaopatrzeni w żółtą wstążeczkę, którą trzeba będzie przypiąć do smyczy. Wstążeczka musi być widoczna podczas trwania całej imprezy.

Każdy Przewodnik jest zobowiązany do takiego prowadzenia psa aby nie stwarzać problemów innym startującym w czasie trwania całej imprezy. Niedostosowanie się do regulaminu możne skutkować dyskwalifikacją zespołu na każdym jej etapie /rejestracja, oczekiwanie na start, biegi, dekoracje/

 

&10

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

Każdy zawodnik powinien, a na trasie B,C i D zabrać ze sobą:

- telefon komórkowy,

- wodę dla psa,

- ubiór sportowy,

- w terenach przygranicznych ID lub paszport.

 

&11

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Rozpoczęcie całego cyklu zawodów następuje w sezonie zimowym a kończy w sezonie jesiennym. Po zakończeniu rywalizacji zostanie ogłoszony Zwycięzca 4 SEASONS RAZEM Z PSEM.

Uczestnik zawodów ma do wyboru 4 trasy o długości 5, 10, 15, 25 km. Celem jest pokonanie jak najdłuższego łącznego dystansu w jak najkrótszym czasie. Maksymalny dystans to 100 kilometrów.

Warunkiem ukończenia biegu i klasyfikacji zawodnika podczas każdego biegu jest nie przekroczenia limitu czasu i zwrot na mecie karty zawodnika z odnotowanymi wszystkimi punktami kontrolnymi danej trasy.

Limity czasowe będą podawane w informacjach dotyczących konkretnych zawodów.

&12 

TRASY

Trasa A /rodzinna/

 

Udział w trasie brać mogą rodziny składające się z minimum trzech jej członków. W przypadku większej ilości zawodników jednej rodziny, 3 wytypowane osoby zostają oznaczone 3 tymi samymi numerami startowymi.

Trasa odbywa się na dystansie 5 km.

Aby rozegrać konkurencję rodzinną niezbędne jest zgłoszenie uczestnictwa przez minimum pięć rodzin.

Członkowie rodziny mogą startować z najwyżej trzema psami. 

Za czas przekroczenia mety w tej konkurencji przyjmuje się czas przekroczenia mety ostatniego oznaczonego członka rodziny.

Rodziny biorące udział w zawodach otrzymują dyplomy drużynowe i okolicznościowe pamiątki.

Trasa A przeznaczona jest tylko dla zespołów wieloosobowych.

Trasa B

Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego.

Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje potwierdzenie przybycia w Karcie Zawodnika

Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego. 

Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.

Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów.

Zawodnik ma obowiązek stosować się do ich instrukcji.

Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.

Limit czasowy przejścia trasy zostanie podany w informacjach dla zawodników.

Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

 

Trasa C

Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego.

Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje potwierdzenie przybycia w Karcie Zawodnika

Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego.

Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.

Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować
się do ich instrukcji.

Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.

Limit czasowy przejścia trasy zostanie podany w informacjach dla zawodników.

Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

Trasa D

Uczestnicy zaczynają marsz ze startu wspólnego.

Na starcie każdy uczestnik dostanie mapkę z trasą do punktu kontrolnego, którą powinien pokonać w jak najkrótszym czasie. Po dotarciu do punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje potwierdzenie przybycia w Karcie Zawodnika

Wszystkie zlokalizowane na trasie punkty kontrolne należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego.

Ominięcie chociaż jednego punktu powoduje niezaliczenie trasy i pozbawia miejsca punktowanego.

Na trasie będą znajdować się osoby funkcyjne, posiadające identyfikator zawodów. Zawodnik ma obowiązek stosować
się do ich instrukcji.

Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora.

Limit czasowy przejścia trasy zostanie podany w informacjach dla zawodników.

Pierwsze trzy miejsca będą nagradzane.

&13

PUNKTY KONTROLNE

Punkty kontrolne to miejsca na trasie, w których zawodnicy muszą podbić otrzymaną od organizatorów Kartę Zawodnika.

Każda trasa ma inną liczbę punktów kontrolnych o czym Zawodnicy są informowani w sekretariacie i na odprawie z Kierownikiem Tras. Pominięcie choćby jednego punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Punkty Kontrolne również pełnią rolę miejsc zgłoszenia protestów dotyczących naruszenia regulaminu przez innych zawodników.

Obsługa punktu nie udziela wiążących informacji o przebiegu trasy. /Wszystkie informacje dotyczące przebiegu trasy są przekazywane zawodnikom na odprawie z Kierownikiem Tras tuż przed rozpoczęciem startów/.

&14

KARTA ZAWODNIKA

 

​Na starcie każdy zawodnik odbiera od organizatora Kartę Zawodnika. Stanowi ona dokument, który zawiera informacje o zawodniku, potwierdza pokonanie trasy na całym odcinku i stanowi podstawę do wzięcia udziału w klasyfikacji. Na karcie znajduje się również numer telefonu do Organizatora.

Karta Zawodnika musi być zwrócona do sekretariatu zawodów niezwłocznie po przekroczeniu mety przez Zawodnika.

Po zakończonych zawodach Karta Zawodnika pozostaje u Organizatorów.​

&15

NAGRODY

Każdy zgłoszony uczestnik 4 SEASONS otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach oraz okolicznościowy upominek.

Pierwsze trzy miejsca na trasach B,C i D każdych z czterech zawodów, nagradzane będą ewentualnymi dodatkowymi upominkami ufundowanymi przez współorganizatora lub sponsorów lokalnych.

Podczas Imprezy podsumowującej cykl zawodów 4 SEASONS RAZEM Z PSEM oprócz nagród za zwycięstwo w zawodach przyznana zostanie główna nagroda Grand Prix dla zawodnika, który w najkrótszym czasie pokonał najdłuższą łączną trasę całych zawodów. Aby otrzymać tytuł zawodnik dodatkowo musi w całym cyklu startować z tym samym psem/psami.  W przypadku startów z 2 psami zawodnik musi brać udział we wszystkich zawodach przynajmniej z jednym psem.

Ponadto zostaną przyznane nagrody:

- dla najmłodszego uczestnika zawodów,

- dla najstarszego psa zawodów. 

Dekoracja najlepszych zawodników i uroczyste rozdanie nagród następuje po zamknięciu wszystkich tras, w miejscu rozgrywania zawodów.

&16

ZGŁOSZENIE PROTESTU PRZEZ ZAWODNIKA

Zgłoszenie naruszenia regulaminu przez zawodnika/zawodników powinno mieć miejsce już w najbliższym Punkcie Kontrolnym poprzez podanie numeru startowego osoby/osób, których dotyczy protest i zarzutu.

Obsługa Punktu odnotowuje zaistniałą sytuację i powiadamia sekretariat. Po zakończeniu biegu osoba zgłaszająca wnosi pisemny protest do organizatorów i uiszcza opłatę w wysokości 150 zł /sto pięćdziesiąt złotych/.

Protest zostaje rozpatrzony przez Komisję  w składzie: Kierownik Zawodów, Kierownik Tras i Obsługa Punktu Kontrolnego. 

W razie uznania zasadności protestu opłata zostaje zwrócona.

Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji Komisji.

&17

DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacja zawodnika następuje w poniższych przypadkach:

- pominięcie Punktu Kontrolnego,

- użycie sprzętu sprawiającego ból lub nadmiernie obciążającego psa,

- nieoznakowanie żółtą wstążką psa problematycznego /agresywnego do innych psów lub ludzi/,

- niedopilnowanie psa w wyniku, którego ucierpiał inny zawodnik lub pies

- spuszczenie psa ze smyczy podczas trwania biegu na każdej z tras,

- agresja psa skierowana w stronę innych zawodników i psów od momentu rejestracji do zakończenia Imprezy.

- agresywne zachowanie przewodnika w stosunku do czworonoga /szarpanie, bicie zwierzęcia/ w trakcie trwania całej Imprezy, 
- niesportowe zachowanie przewodnika psa na trasie / niszczenie oznakowań trasy, korzystanie z urządzeń mechanicznych na trasie/ 
- nie udzielenie doraźnej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi

&18
KONKURENCJE DODATKOWE

1. W ramach Imprezy 4 Seasons Razem z psem Organizatorzy mogą zorganizowań konkurencje dodatkowe które rozgrywają się zawsze w drugim dniu Zawodów przy minimalnym udziale 10 zawodników jednej klasy.

Konkurencje dodatkowe które mogą być rozgrywane w ramach 4 Seasons to:

- sprinty terenowe z przeszkodami /canicross/

- dogtrekking nocny

- bikejoring /pies przy rowerze/

- skijoring /pies z narciarzem/

- zawody psich zaprzęgów

2. Aby uczestniczyć w konkurencji dodatkowej zawodnik nie musi brać udziału w dogtrekkingu.

3. Konkurencje dodatkowe rozgrywane są zawsze z podziałem na kobiety i mężczyzn tak też przebiegać będzie dekoracja. 

4. Opłata za start w konkurencji dodatkowej pobierana jest niezależnie od uczestnictwa w dogtrekingu.

5. Na konkurencję dodatkową zawodnik zgłasza się poprzez formularz na stronie internetowej lub przeddzień startu podczas zawodów dogtrekkingowych.

6. Konkurencje dodatkowe wiążą się z posiadaniem przez Zawodnika dodatkowych umiejętności i wyższej niż przeciętna sprawności fizycznej w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania osobnego kwestionariusza tuż przed zawodami. Kwestionariusz będzie dostępny na stronie zawodów w zakładce Strefa zawodnika przed każdymi zawodami w których rozgrywane będą konkurencje dodatkowe.
Z uwagi na różnorodny charakter konkurencji dodatkowych kwestionariusz musi być dostarczony Organizatorom przed każdymi startami oddzielnie.

 

7. Zawodnik uczestniczący w konkurencji dodatkowej przyjmuje do wiadomości, że podczas startu może ulec ubrudzeniu lub zniszczeniu jego odzież zewnętrzna za co Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

&19 OCHRONA PRZYRODY

 

​Pod rygorem dyskwalifikacji, zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
W pobliżu i na trasie zawodów nie wolno używać szklanych pojemników, wyrzucać odpadów z tworzyw sztucznych
i aluminium, papierów i innych. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów.

W najbliższym otoczeniu biura zawodów oraz startu/mety usytuowane będą pojemniki na odchody.

Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie.

Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci, do których można wrzucić odchody.

 

&20 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych zawodników jest Fundacja Razem z Psem, ul. Zręcińska 10 E, 38-400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424624, NIP 6842635386, adres e-mail:  fundacja@razemzpsem.pl.

Dane osobowe zawodników mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji imprezy, w związku z wyrażoną zgodą przez zawodnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w imprezie.

Dane osobowe zawodników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane zawodników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe zawodników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz po upływie okresu wskazanego powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawodnikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zawodnik ma prawo również wycofać zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany. 

&21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, Organizatorów oraz służb porządkowych i osób funkcyjnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

Nowelizacja Regulaminu w dniu 15.05.2021

logo fundacji male.jpg
bottom of page